MIT Licence

Copyright (c) 2021 Jiří Kašpar. Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli třetí osobě, která získá tento software, včetně souboru firmware (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně. Bez omezení dál vlastními činnostmi upravovat, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat Software. Umožnit všem, aby tak učinily výhradně za následujících podmínek. Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru. Software je poskytován jako bez záruk jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně. A to bez omezení na záruky vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Autoři nebo držitelé autorských práv v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, škody nebo jinou odpovědnost, ať už v rámci smluvního jednání, deliktu nebo jinak, vyplývající z, z nebo v souvislosti se softwarem nebo používáním nebo jednáním v software.